Return to ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освітиУ закладі створено освітній простір для дітей з інклюзивною формою навчанняНавчання дітей з особливими

освітніми потребами

У школі навчаються діти з особливими освітніми потребами. З учнями проводяться корекційні заняття, для чого створено спеціальний кабінет.

ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА ІНКЛЮЗИВНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ УЧНЯ ПОДАЮТЬ:

заяву одного з батьків (законних представників) або особисту заяву (для учнів, які на дату подання заяви є повнолітніми);

документ про наявний рівень освіти (копія свідоцтва про базову загальну середню освіту, табель або виписку оцінок із класного журналу за останній рік навчання);

комплексну оцінку розвитку дитини інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) (для осіб з особливими освітніми потребами).

Організація навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах  загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ в 2019/2020 навчальному році

Закони України

 1. Стаття 19, 20 Закону України «Про освіту»
 2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»
 3. Стаття 8, 161 Закону України «Про загальну середню освіту»

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. «Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15 серпня 2011р. № 872 (із змінами).
 2. «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» від 10.04.2019 № 530
 3. «Положення про інклюзивно-ресурсний цент» від 12 липня 2018 р. №545 (із змінами)
 4. «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» від 14 лютого 2017 р. № 88 (із змінами)
 5. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (додаток 5) від 30 серпня 2002 р. №1298
 6. «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році» від 26 лютого 2020р. № 152
 7. «Про затвердження Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14 червня 2000 р. № 963,

Накази Міністерства освіти і науки України

 1. «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти ро затвердження» від 16.04.2018 № 367
 2. «Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» від 08.06.2018 № 609
 3. «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205» від 12.02.2018 № 90
 4. «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти» від 01.04.2019 № 423
 5. «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти» від 23.04.2018 № 414

Перелік Типових освітніх програм,

затверджених наказами Міністерства освіти і науки України,

 1. «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами від 25.06.2018 № 693;
 2. «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами від 26.07.2018 № 814;
 3. «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями» від 26.07.2018 № 816;
 4. «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627» від 26.07.2018 № 815;
 5. «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами від 12.06.2018 № 627;
 6. «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» від 22.07.2020 № 944;
 7. «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку» від 02.07.2019 № 917.
 8. «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу з порушеннями інтелектуального розвитку» від 01.04.2020 № 467

 Листи Міністерства освіти і науки України

 Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н. р. від 05.08.2019 №1/9-498

 1. Щодо посадових обов’язків асистента вчителя від 25.09.2012 № 1/9-675
 2. Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019/2020 навчальному році від 26.06.2019 № 1/9-409
 3. Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році від 31.08.2020 № 1/9-495
 4. Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини від 16.06.2020 № 1/9-328
 5. Щодо встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивному класі від 14.03.2019 р. № 1/11-2635

В умовах інклюзивного середовища навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до особливостей, що зазначені в індивідуальний програмі розвитку та з використанням індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми кожної дитини з особливими освітніми потребами.

Індивідуальний навчальний план розробляється на основі навчального плану закладу освіти, що є складовою типової освітньої програми.

Індивідуальний навчальний план  визначає  перелік предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, а також тижневу кількість годин.

Для проведення корекційно-розвиткових занять (предметів) в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від 3 до 8 годин на тиждень (кількість годин визначають психолого-медико-педагогічні консультації або інклюзивно-ресурсні центри).

Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН для ЗЗСО, у тому числі спеціальними підручниками.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017}

Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня може розроблятися індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма.

{Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 588 від 09.08.2017}

Розклад уроків для дітей із особливими освітніми потребами складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Оцінювання навчальних досягнень дітей із особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним навчальною програмою.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ       № 588 від 09.08.2017

Система оцінювання навчальних досягнень дітей із особливими освітніми потребами повинна бути стимулюючою.

Державна підсумкова атестація дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію.

Оцінювання навчальних досягнень учнів із інтелектуальними порушеннями здійснюється за «Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку»

Оновлення кімнати для дітей з особливими освітніми потребами — спеціально облаштованого класу, де діти можуть відпочити, поспілкуватися, погратися. Асистенти вчителя, психолог, зокрема, проводять корекційно-розвиткові заняття.